Beleid

Missie  

Onze Schager Rugby Club Rush is een door vrijwilligers gerunde sportvereniging die ernaar streeft de rugbysport in Schagen en de  omliggende regio aan te bieden voor alle leeftijdscategorieën en  ambitieniveaus. Daarbij gaat het om zowel prestatiegerichte als sociale  rugbybeleving. Plezier is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen  van onze missie. De bij rugby geldende normen, waarden en focus op  veiligheid zien wij als een goede aanvulling voor de persoonlijke  ontwikkeling.  

Ons beleid is, dat wij 

- jeugdrugby (jongens en meisjes) ontwikkelen om ervoor te zorgen  dat spelers en speelsters uit onze eigen jeugdopleiding kunnen  doorstromen. Gegeven de kleine aantallen per leeftijdscategorie  

werken wij samen met andere rugbyverenigingen in onze regio  (clusterteams). 

- streven naar uitbreiding van de heren-seniorenselectie zodat er  minimaal 2 teams ontstaan. Dit biedt ons de mogelijkheid om een  onderverdeling te maken in een team dat meer prestatiegericht is en  een team dat een meer recreatief karakter heeft. 

- streven naar een volledig damesteam, waarbij er, zolang dit nog niet  geval is, wij samenwerken met andere rugbyverenigingen in onze regio (clusterteams). 

- naamsbekendheid opbouwen en behouden op zodanig niveau dat  Rush een begrip wordt en blijft in de Kop van Noord-Holland waar het rugby betreft en daarbij in Schagen op de kaart staat als een  voortvarende sportvereniging. 

- op een verantwoorde manier de rugbysport in al haar facetten  aanbieden, waarbij gekwalificeerd kader de sporttechnische  eindverantwoordelijkheid heeft. 

- zorgen voor een solide financiële basis zodat wij de totale  exploitatiekosten, inclusief de kapitaalslasten van ons eigen clubhuis  blijvend kunnen opbrengen. 

- meewerken aan de continuïteit van de club, waarbij geldt dat wij als leden worden geacht in onderling overleg verenigingstaken uitvoeren. 

- de historie en de identiteit van de club verankeren in ons collectieve  bewustzijn.

- maatschappelijke betrokkenheid tonen door actief samen te werken  met organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de jeugd. - ons strikt houden aan de algemene en specifieke gedragsregels,  zoals die op deze website worden weergegeven.